• Заявник: Національний фармацевтичний університет
  • Адреса: вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002, Україна
  • Телефони: +38(057) 706-35-81, 714-22-89, 714-25-40
  • Факс: +38(057) 706-35-81, 714-22-89, 714-25-40
  • Сайт: http://www.ukrfa.kharkov.ua
Керівник: Черних Валентин Петрович
Посада: Ректор
Загальна кількість працівників: 1700
Вид діяльності: Підготовка фахівців для фармацевтичної галузі та створення і розробка нових лікарських засобів
Національний фармацевтичний університет - провідний вищий фармацевти-чний навчальний заклад України, історія якого бере початок із заснування у 1805 році при Харківському Імператорському університеті на медичному факультеті першої фармацевтичної лабораторії. З ініціативи групи вчених, професорів М.А.Валяшко, М.П.Красовського, А.Д.Розенфельда наказом Наркомосу УРСР від 10 вересня 1921 року в Харкові був заснований фармацевтичний інститут. Першим ректором його став видатний вчений професор М.А. Валяшко. В різні часи фармацевтичний інститут очолювали професори: Ю.Г.Борисюк, Г.П.Півненко, Д.П.Сало.

Протягом останніх двадцяти шести років цей навчальний заклад очолює член-кореспондент Національної академії наук України, лауреат Державної премії України, доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедрою органічної хімії, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений винахідник України, повний кавалер ордена "За заслуги", Валентин Петрович Чер-них. Завдяки зусиллям колективу та енергії ректора В.П.Черних фармацевтичний інститут в 1992 році отримав статус Української фармацевтичної академії, в 1999 році - Національної фармацевтичної академії України, в 2002 році - Національного фармацевтичного університету.

Сьогодні Національний фармацевтичний університет - сучасний європейський вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації - відзначив у 2005 році славний ювілей 200-річчя фармацевтичної освіти в Україні і 200-річчя свого заснування. Ця визначна подія відбулася в рамках проведення VІ Національного з'їзду фармацевтів України і Міжнародної виставки "Фармація - 2005".
Університет має розвинену матеріально-технічну базу загальною площею 80700 кв.м., яку складають: 6 учбових корпусів і 5 гуртожитків. В структурі НФаУ функціонують: Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ), Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів, центральна науково-дослідна лабораторія, проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень, технікум НФаУ. Національний фармацевтичний університет має центр косметології та аромології, комп'ютерний і видавничий центри, сучасний спортивний комплекс та бібліотеку.

Сьогодні в університеті навчається контингент студентів, аспірантів, магіст-рантів, слухачів ІПКСФ загальною кількістю 17542 чоловік. Навчальний процес в університеті забезпечують 11 факультетів, 52 кафедри, у тому числі і військова, на яких працюють 800 викладачів, серед них: 84 докторів наук, професорів; 400 кандидатів наук, доцентів; 1 член-кореспондент НАН України; 14 академіків галузевих академій України; 14 заслужених діячів науки і техніки України.

Підготовка фахівців в університеті проводиться за спеціальностями: "Фармація", "Клінічна фармація", "Технологія парфумерно-косметичних засобів", "Лабораторна діагностика", "Технологія фармацевтичних препаратів", "Екобіотехно-логія", "Промислова біотехнологія", "Біотехнологія БАР", "Економіка підприємст-ва", "Маркетинг", "Менеджмент організацій". Друга вища освіта: "Якість, стандар-тизація та сертифікація", "Педагогіка вищої школи".

За весь час існування в університеті підготовлено 40000 провізорів і більше 4000 магістрів фармації для 75 країн світу.
У навчальному процесі широко використовуються сучасні технічні засоби, електронна обчислювальна техніка; студенти працюють на ЕОМ, моделюють виробничі процеси, проводять обробку експериментальних даних, вчаться керувати аптечним господарством, вивчають основи фармацевтичної опіки хворих, знайом-ляться з вимогами митного контролю та державним податковим законодавством. В університеті постійно працюють над удосконаленням існуючих та розробкою нових навчальних програм, надають консультації закладам аптечної мережі з окремих питань діяльності та розвитку.

Випускники НФаУ працюють в аптеках, фармацевтичних фірмах, аптечних базах, контрольно-аналітичних лабораторіях, філіях аптек, аптечних пунктах, на фармацевтичних заводах і фабриках, начальниками аптек військових частин і медичних установ силових міністерств і відомств України, в лікувально-профілактичних закладах, бюро судово-медичної експертизи, в закладах з реалізації медичної техніки та експертами митної служби контролю.

Національний фармацевтичний університет - один з провідних науково-дослідних центрів у галузі фармації. Сьогодні наукові дослідження в університеті проводяться за такими напрямками: синтез і аналіз біологічно активних речовин та виявлення зв'язку "структура - дія"; пошук і створення нових лікарських засобів природного походження; розробка складу і технологій одержання нових лікарських форм, створення безвідходних, екологічно чистих технологій; розробка гомеопатичних та парфумерно-косметичних засобів; проведення фармакологічних дослі-джень біологічно активних речовин і лікарських засобів; дослідження в галузі менеджменту і маркетингу у фармації та педагогіки і психології вищої школи. Зусилля вчених університету спрямовані, насамперед, на створення нових лікарських препаратів. Сьогодні НФаУ має великі напрацювання в цьому напрямку. Понад 30 лікарських препаратів у різних лікарських формах впроваджено в медичну практику: альтан (таблетки 0,01), альтан (мазь 2%), піфламін (таблетки 0,125), левосин (мазь), мевомеколь (мазь), прополін (таблетки 0,1), пропомікс (очні краплі), настойка про-полісу, паравіт (таблетки 0,125), флаванабол (таблетки 0,25) та ін. На різних етапах впровадження знаходяться понад 100 лікарських препаратів, з яких: медичне застосування - 9, клінічні випробування - 22, доклінічне вивчення - 71.

Винаходи вчених університету захищені 300 патентами і понад 700 авторських свідоцтв.

В університеті функціонують магістратура, аспірантура, докторантура та спеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертаційних робіт з 3-х наукових спеціальностей: 15.00.01 - технологія і організація фармацевтичного діла (фармацевтичні науки), 15.00.02 - фармацевтична хімія і фармакогнозія (фармацевтичні науки), 14.03.05 - фармакологія (фармацевтичні науки).
Підготовка кандидатів та докторів наук проводиться в НФаУ з 1937 року. За цей час підготовлено докторів наук - 90, кандидатів наук - 435.

Вчені НФаУ плідно працюють над створенням навчально-методичних та нау-кових видань. За останні 15 років видано: 100 підручників, 400 навчальних посібників, 27 монографій і понад 1000 методичних видань. Підручниками та навчальними посібниками, які підготували викладачі НФаУ, користуються декілька поколінь студентів усіх фармацевтичних навчальних закладів України і країн СНД та багатьох вищих навчальних закладів іншого профілю (Києво-Могилянська академія, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна та ін.). Неодноразово нав-чальна література НФаУ відзначалась нагородами, в тому числі й Державною пре-мією України.

В університеті засновано наукові журнали: "Вісник фармації", "Клінічна фар-мація" і "Органічна та фармацевтична хімія", які є фаховими виданнями ВАК Укра-їни.

Національний фармацевтичний університет зустрів свій 200-річний ювілей у розквіті творчих можливостей, з видатними науковими доробками в сфері підго-товки наукових кадрів, створення нових лікарських препаратів , удосконалення фа-рмацевтичної діяльності, гуманітарної освіти в галузі фармації. Характерною рисою, почерком роботи колективу університету були і будуть погляд у майбутнє, великі плани і творча праця для їх здійснення, серед яких першочерговими є підготовка висококласних спеціалістів для фармацевтичної галузі України та інших країн світу і створення нових ефективних лікарських засобів.
Rambler's Top100