• Заявник: Національний університет водного господарства та природокористування
  • Адреса: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, Україна
  • Телефони: +38(0362) 22-10-86, 22-63-99
  • Факс: +38(0362) 22-21-97
  • Сайт: http://nuwm.rv.ua

  • Назва продукта: Підготовка фахівців з водного господарства та природокористування в умовах Болонського процесу
    Номінація: Освіта
Університет є багатопрофільним вищим навчальним закладом технічної освіти, навчально - науковим комплексом, який здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, проводить науково-дослідну роботу.

У складі університету функціонують 46 кафедр, 9 факультетів:
- водного господарства;
- гідротехнічного будівництва та гідроенергетики;
- будівництва та архітектури;
- механіко - енергетичний;
- економіки і підприємництва;
- менеджменту;
- екології та природокористування;
- прикладної математики та комп'ютерно - інтегрованих систем;
- землеустрою та геоінформатики.

Окрім того в університеті діє аспірантура, докторантура, інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти, технічний коледж, 3 технікуми (технологій та дизайну, автотранспортний та будівельно-технологічний), 4 навчально - консультаційних центри: Кримський (АР Крим, с.м.т. Гурзуф, м. Джанкой), Слов'янський (Донецька обл., м. Слов'янськ), Прилуцький (Чернігівська обл., м. Прилуки), Закарпатський (Закарпатська обл., м. Виноградів), наукові лабораторії, центри підготовки та перепідготовки кадрів, 16 навчально - наукових комплексів.

Університет веде підготовку фахівців з 44 спеціальностей (разом з технікумами та технічним коледжем ), з яких 28-у базовому навчальному закладі (підготовка бакалаврів - з 28 спеціальностей, підготовка спеціалістів - 26 спе-ціальностей, підготовка магістрів - з 20 спеціальностей). За 83 роки в університеті підготовлено біля 52 тисяч кваліфікованих фахівців, у тому числі за останні роки 660 осіб освітньо - кваліфікаційного рівня -магістр.

З 1 вересня 2005 р. в університеті впроваджується кредитно-модульна система організації навчального процесу на перших курсах всіх 28 спеціальностей. Усі дисципліни спеціальностей університету забезпечені робочими навчальни-ми програмами відповідно до вимог ECTS. Університет є розробником Галузевих стандартів вищої освіти напряму підготовки „Водні ресурси".

У 2005-2006 навчальному році в університеті навчається 12640 студентів. Навчально - виховний процес та функціонування підрозділів університету забезпечують 2129 працівників, у тому числі 651 викладач, з них 40 докторів наук, професорів та 313 кандидатів наук, доцентів.

Університет видає наукові збірники, в яких аспіранти, докторанти і здобувачі безкоштовно публікують наукові статті. Збірники є фаховими для спеціальностей, за якими в університеті ведеться підготовка кадрів вищої кваліфікації. За 2000 - 2005 роки в університеті видано 61 підручник і навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України українською мовою.

Бібліотека університету є обласним методичним центром бібліотек вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та членом методичного об'єднання бібліотек вищих навчальних закладів Західного регіону України.

Комп'ютерне забезпечення університету становить 878 комп'ютерів, 565 з яких - сучасні. На один комп'ютер припадає 11,7 студентів, а кількість годин роботи одного студента на комп'ютері по різним спеціальностям становить від 1,0 до 4,1 години на добу.

Матеріально - технічна база університету відповідає вимогам щодо забезпечення навчально-виховного процесу. Навчальний процес в університеті проходить в 7 навчальних, одному спортивному корпусах та інших будівлях. На одного студента денної форми припадає близько 10 м2 навчальної площі. Аудиторії, лабораторії, майстерні та кабінети оснащені необхідним сучасним, навчальним і науковим обладнанням, приладами та інструментами.

Університет має 8 гуртожитків, забезпечує 100 % студентів, що потребують житла. Значна увага надається розвитку соціально - побутової сфери, яка повинна забезпечувати комфортні умови праці, навчання і проживання співробітників студентів. В гуртожитках розташовані читальні зали, аудиторії, спортивні кімнати
кімнати для відпочинку, кімнати гігієни, працюють системи супутникового телебачення, здійснюється реконструкція одного з гуртожитків під квартири для викладачів і співробітників університету.

В університеті розроблені і впроваджуються у навчальний процес "Концепція культурно - виховної роботи зі студентами НУВГП" та "Концепція національного виховання студентів НУВГП". Виховну роботу планує, організовує та координує рада з виховної роботи.

Всього ж за роки існування навчальний заклад дав вищу освіту понад 45 тисячам своїх випускників. Серед них відомі організатори виробництва, вчені та громадські діячі: Герой Радянського Союзу І.Зайцев, Герої праці Г. Авраменко, М.Боня, К.Глуховський, член-кореспондент НАНУ О.Олійник, поет Д.Луценко, актриса Ґуля Корольова, народні депутати Верховної Ради України минулого скликання М.Поровський, Ю.Ширко, М.Нощенко, С.Олексіюк, І.Єремєєв, міністри, голови Держкомітетів України, Казахстану, Молдови - В.Хорєв, В.Ткач, І. Денисенко, В.Олексич, Г. Семчук, В.Сташук та інші.

Вчені університету плідно працюють над розв'язанням завдань галузевих програм, активно співробітничають із зарубіжними вищими навчальними закладами, науковими установами, виконують оригінальні розробки на замовлення іноземних фірм, беруть участь у міжнародних проектах і програмах.

Університет підтримує ділові стосунки з вищими навчальними закладами та установами країн Західної і Центральної Європи, Азії, США. Університет є членом міжнародних наукових організацій: Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ), Міжнародного Торфового Товариства Міжнародної екологічної асоціації „Інтервір". Університет є членом Міжнародної торгової палати і підтримує ділові зв'язки на рівні угод з 28 зарубіжними навчальними закладами.

За заслуги у підготовці фахівців, розбудові економіки держави та внесок у створення міжнародного іміджу України навчальний заклад нагороджено орденом Дружби народів (1982), занесено до "Золотої книги ділової еліти України", він неодноразово ставав переможцем рейтингу "Золота фортуна", конкурсу 2004 року "100 кращих підприємств" у номінації "Вища освіта", Всеукраїнського конкурсу на звання „Кращий роботодавець року", лауреат рейтингу „Кращі підприємства України" в номінації „Вища освіта", переможець Рівненського загальноміського конкурсу „Гордість міста".

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ
Одним з пріоритетних завдань Національного університету водного господарства та природокористування є орієнтація факультетів, випускаючих кафедр на кінцевий результат: знання, уміння та навички випускників повинні бути застосовані та використані на користь держави.

Питання працевлаштування випускників постійно стоїть у центрі уваги ректорату, вчених рад факультетів, профілюючих кафедр. Щорічно на засіданнях ректорату заслуховується питання „Про стан і тенденції працевлаштування випускників, які навчалися за державним замовленням".

Особливим попитом на ринку праці користуються спеціальності: „Промислове та цивільне будівництво", „Економіка підприємства", „Міське будівництво та господарство", „Автоматизоване управління технологічними процесами", „Автомобілі та автомобільне господарство ", „Геоінформаційні системи та технології", „Гідромеліорація", і ін. За цими спеціальностями прибуття на роботу випускників відповідно до направлень становить 90-100 відсотків, а працевлаштування за фахом - 80 відсотків і більше.

Зміцнюються інтеграційні зв'язки з галузевими міністерствами, державними комітетами, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності. На даний час укладено 67 угод про співпрацю.

Суттєво поліпшилась робота щодо працевлаштування випускників шляхом урізноманітнення форм співпраці з роботодавцями. В першу чергу забезпечується потреба в кваліфікованих кадрах державних підприємств, організацій та установ.

У проведених в університеті в 2005 році Днях кар'єри, Ярмарці „Вакансії -2006" взяли участь 74 підприємства, установи, організації різних форм власності. Роботодавці внесли 238 пропозицій щодо працевлаштування.

Нову форму співпраці з університетом започатковано в 2006 році Відкритим акціонерним товариством „Рівненський завод високовольтної апаратури" (Генеральний директор Ференц І.Д.). Для забезпечення якісного відбору фахівців підприємство провело з претендентами на роботу семінар на тему: „Новітні технології в управлінні сучасним підприємством". В ході семінару було оголошено конкурс на кращу науково - практичну роботу за темами занять. Переможці конкурсу удостоєні грошових винагород і їм запропоновано працевлаштування на ВАТ "Рівненський завод високовольтної апаратури".

Своєрідною рекламою інтелектуального „споживання" для університету може слугувати те, що вже на першому році роботи кращим випускникам, які проходять за конкурсом на підприємствах, в установах та організаціях, приватних фірмах, пропонують посади головного інженера, технічного директора, головного бухгалтера, заступника директора з комерційних питань, керівника відділу, головного механіка, виконроба, виконавчого директора, начальника виробництва тощо.

Випускники університету проходять стажування в організаціях водогосподарського комплексу України, серед яких понад 150 міжрайонних управлінь водного господарства, в інституті „"Укрводпроект" та його філіях, інших проектних інститутах, в банківських структурах, будівельних організаціях області тощо. На випускаючих кафедрах сформовано перелік базових підприємств, організацій та установ на проходження навчально-виробничих практик.

Слід відзначити, що при оновленні складу науково-педагогічного персоналу використовується можливість його поповнення особами з числа випускників магістратури. Лише в цьому році випускаючі кафедри та вчені ради факультетів рекомендували на науково-педагогічну роботу 22 випускники.

В університеті започатковано випуск Інформаційного вісника, який містить рекомендації з організації пошуку роботи, знайомить з відповідями на основні питання: як організувати пошук, як скласти резюме і підготуватися до співбесіди, які вимоги висувають роботодавці до сучасного фахівця, а також пропозиції щодо працевлаштування.

В університеті активізована співпраця з міським та обласним центрами зайнятості. З метою підвищення активності випускників в частині самостійного пошуку робочого місця за сприяння провідних фахівців обласного центру зайнятості введено факультативний курс „Організація пошуку роботи". Укладена угода про співпрацю з міським центром зайнятості, яка передбачає надання студентам допомоги в соціальній адаптації до умов ринкової економіки, в налагодженні співпраці з соціальними партнерами.

В Національному університеті водного господарства та природокористування стало традиційним оголошення конкурсу на звання „Кращий роботодавець", підсумки якого засвідчують, що наші випускники є конкурентоспроможними на ринку праці, здатними вирішувати не тільки фахові завдання певної галузі народногосподарського комплексу, але й приймати управлінські рішення, пов'язані з розв'язанням як професійних, так і економічних питань.
Rambler's Top100