• Заявник: Національний університет водного господарства та природокористування
  • Адреса: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, Україна
  • Телефони: +38(0362) 22-10-86, 22-63-99
  • Факс: +38(0362) 22-21-97
  • Сайт: http://nuwm.rv.ua
Керівник: Гурин Василь Арсентійович
Посада: Ректор
Загальна кількість працівників: 2179
Вид діяльності: Надання освітніх послуг
Навчальний заклад пройшов славний і тернистий шлях, взявши свій початок у 1922 році з Київського інженерно-меліоративного технікуму, який пізніше увійшов до складу Київської сільськогосподарської академії. 1959 року його переведено зі столиці до Рівного, де він отримав назву Український інститут інженерів водного господарства. 1995 року інституту надано статус Української державної академії водного господарства. В 1998 році на базі академії, автотранспортного та текстильного технікумів створено Рівненський державний технічний університет, який 2002 року отримав назву Українського державного університету водного господарства та природокористування. У травні 2004 університету надано статус національного.

Історія університету - це, в першу чергу, його кадри, наукові школи. Тут працювали в різні часи академіки АН України Г. Сухомел, Є. Оппоков, І. Гапунов, С. Краснитський, А. Артем'євський, Р. Вержиковський, член-кореспондент АНУ Б. Пишкін, доктори науки, професори А. Янголь, А. Огієвський, М. Терпугов, М. Товстоліс, В. Нікіфоров, В. Ільїн, Д. Ярмізін, Н. Орлова, Л. Скрипчинська та інші, які вписали славні сторінки в літопис університету.

Студентів навчають 640 викладачів, серед них 37 академіків і членів-кореспондентів галузевих академій наук України та зарубіжних країн, 43 доктора наук, професора, 307 кандидатів наук, доцентів, 23 заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників освіти, винахідників та архітекторів України. Очолює університет теж його випускник - доктор технічних наук, професор Василь Гурин.

Університет сьогодні - це складний освітянський комплекс. До його складу входять дев'ять факультетів:
- водного господарства: водопостачання та водовідведення, гідромеліорація, теплогазопостачання та вентиляція;
- гідротехнічного будівництва та гідроенергетики: гідротехнічне будівництво, гідроенергетика ( денна форма навчання);
- економіки і підприємництва: економіка підприємства, облік і аудит, фінанси
- менеджменту: менеджмент організацій, організація перевезень і управління на автомобільному транспорті, управління персоналом і економіка праці;
- прикладної математики та комп'ютерно-інтегрованих систем: автоматизоване управління технологічни-ми процесами, прикладна математика;
- екології та природокористування: екологія та охорона навколишнього се-редовища, водні біоресурси, агрохімія і ґрунтознавство;
- факультет землеустрою та геоінформатики: землевпорядкування та кадастр, геоінформаційні системи і технології ( денна форма навчання);
- будівництва та архітектури: автомобільні дороги та аеродроми, промислове та цивільне будівництво, технологія будівельних конструкцій, ви-робів і матеріалів, архітектура будівель і споруд ( денна форма навчання), дизайн архітектурного середовища (денна форма навчання), міське будівництво та господарство;
- механіко-енергетичний: автомобілі та автомобільне господарство, обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів, підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання, розробка родовищ корисних копалин, теплоенергетика;
- інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти:
- підготовче відділення (навчання платне, з відривом від виробництва, термін навчання - 8 місяців).
- підготовчі курси (навчання платне, тер-мін навчання - 8, 4 або 1 місяць), тел.(0362) 22-23-07.
- здійснює перепідготовку за 15 спеціальностями та підвищення кваліфікації фахівців за базовими напрямами університету за денною (10 місяців), заочною (18 місяців) та екстернатною формами. тел. (0362) 63-39-68.

Сюди входять автотранспортний технікум і технікум технологій та дизайну, технічний коледж, Костопільський будівельно-технологічний технікум, а також Кримський, Прилуцький, Слов'янський, Закарпатський навчально-консультаційні центри, 23 навчально-науково-виробничих комплексів. НУВГП - це е 15 навчальних корпусів, 100 спеціалізованих аудиторій, 34 сучасних комп'ютерних класи, навчальні полігони та унікальні лабораторії, 13 гуртожитків, бази практик та відпочинку на чорноморському узбережжі, оздоровчий табір. Книгофонд бібліотеки складає понад 829 тис. примірників.

В НУВГП навчається понад 12 тис. студентів (серед них й іноземці), які здобувають освіту за кваліфікаційними рівнями - кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Загалом же можна набути фах за 29 спеціальностями.

В університеті діє система заходів щодо отримання випускниками першого робочого місця, програма соціального захисту студентів як майбутніх фахівців. Забезпечений рівень комп'ютеризації навчального процесу, є можливість досконало вивчити іноземні мови, набути другу спеціальність, оволодіти професіями водія, оператора ЕОМ, отримати звання офіцера запасу , навчаючись на військовій кафедрі. Університет має імідж навчального закладу, де студенти отримують міцні знання та професійні уміння, що щороку підтверджують підсумки всеукраїнської студентської олімпіади.

Всього ж за роки існування навчальний заклад дав вищу освіту понад 45 тисячам своїх випускників. Серед них відомі організатори виробництва, вчені та громадські діячі: Герой Радянського Союзу І.Зайцев, Герої праці Г.Авраменко, М.Боня, К.Глуховський, член-кореспондент НАНУ О.Олійник, поет Д.Луценко, актриса Гуля Корольова, народні депутати Верховної Ради України минулого скликання М.Поровський, Ю.Ширко, М.Нощенко, С.Олексіюк, І.Єремєєв, міністри, голови Держкомітетів України, Казахстану, Молдови - В.Хорєв, В.Ткач, І. Денисенко, В.Олексич, Г. Семчук, В.Сташук та інші.
Вчені університету плідно працюють над розв'язанням завдань галузевих програм, активно співробітничають із зарубіжними вищими навчальними закладами, науковими установами, виконують оригінальні розробки на замовлення іноземних фірм, беруть участь у міжнародних проектах і програмах.

Один із результатів наукової діяльності - 1024 охоронних документів на винаходи, зокрема, за останні 10 років - 231 охоронних документів на винаходи, два на відкриття, отриманих науковцями університету. Велику допомогу надають вчені й у вирішенні місцевих проблем, плідно працюють у галузі водного господарства, енергозбереження, очищення стічних вод, будівництва, будівельних виробів і конструкцій, над оптимізацією природно-заповідного фонду Рівненщини.

Університет підтримує ділові стосунки з вищими навчальними закладами та установами країн Західної і Центральної Європи, Азії, США. Протягом останніх трьох років в університеті навчалися іноземні громадяни з таких країн як Росія, Білорусь, Вірменія, Азербайджан, Румунія, Китай, Алжир, Пакистан.

Університет є членом міжнародних наукових організацій: Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ), Міжнародного Торфового Товариства, Міжнародної екологічної асоціації "Інтервір". Науковці університету мають почесні звання зарубіжних закладів та академій.

За заслуги у підготовці фахівців, розбудові економіки держави та внесок у створення міжнародного іміджу України навчальний заклад нагороджено орденом Дружби народів (1982), занесено до "Золотої книги ділової еліти України", він неодноразово ставав переможцем рейтингу "Золота фортуна", конкурсу 2004 року "100 кращих підприємств" у номінації "Вища освіта", Всеукраїнського конкурсу на звання „Кращий роботодавець року", лауреат рейтингу „Кращі підприємства України" в номінації „Вища освіта", переможець Рівненського загальноміського конкурсу „Гордість міста".

Керує університетом Василь Арсентійович ГУРИН, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри експлуатації гідромеліоративних систем.
Народився в с.Друхів Березнівського району Рівненської області в багатодітній селянській родині, сьомою дитиною у восьмидітній сім'ї.
Закінчив Український інститут інженерів водного господарства в 1971 році, отримавши кваліфікацію інженерa-гідротехніка.
Має виробничий, науковий і педагогічний досвід у галузі меліорації і водного господарства.
З 1971 по 1975 рік працював за направленням (як молодий спеціаліст) на посадах майстра, головного інженера, начальника Унгунського будівельно-монтажного управління тресту "Біробіджанводбуд" Хабаровського краю.
З 1975 року і по даний час займається науковими дослідженнями з експлуатації і надійності систем водного господарства та гідромеліоративних систем України. Він вперше розробив цементно-піщану ізоляцію внутрішніх стінок водопровідних труб періодичного режиму подачі води (1978 р.), способи і пристрої попередження гідравлічного удару трубопровідної мережі; виконав фундаментальні дослідження опору засувок для мережі; розробив відомчі норми і рекомендації з експлуатації закритої мережі; догляду за ріками. Учень заслуженого меліоратора України к.т.н., доцента Н.О.Орлової.
У 1982 р. захистив кандидатську, а у 1991 р. - докторську дисертації в Московському гідромеліоративному інституті за тематикою - надійність роботи і удосконалення трубопровідних систем зрошення. Опублікував 205 наукових і методичних праць, є автором 75 винаходів. Створив наукову школу. Підготував шістьох кандидатів наук.
З 1980 року працює на викладацькій роботі в Національному університеті водного господарства та природокористування: асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, а з 1994 р. - завідувачем кафедри експлуатації гідромеліоративних систем. Обіймав посаду проректора з міжнародних зв'язків (1999-2002 рр.), яка була адміністративно скорочена.
Обирався депутатом Рівненської обласної ради третього скликання (1998-2002 рр.).
У виробничій, науковій, педагогічній роботі та громадсько-політичній діяльності проявляв творчу активність, високий професіоналізм, відповідальність, вимогливість до підлеглих, високу порядність і інтелігентність.
Одружений. Дружина - Антоніна Дмитрівна Гурина. Має двох доньок та двох онуків.
Rambler's Top100