• Заявник: Державне підприємство "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
  • Адреса: вул. Мироносицька, 36, м. Харків, 61002, Україна
  • Телефони: +38(057) 700-40-68, 700-40-75, 754-97-93
  • Факс: +38(057) 700-40-75, 752-26-38
  • Сайт: http://www.hgcsms.kharkov.ua
Послуги з сертифікації

ДП "Харківстандартметрологія" надає послуги з сертифікації продукції (послуг), систем управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових про-дуктів, а також завжди готовий надати будь-яку консультативно-методичну послугу у сфері сертифікації.
Одним з найважливіших показників якості продукції є її безпека для здоро-в'я, майна людей і навколишнього природного середовища. Проблема забезпечен-ня безпеки продукції у світовій практиці вирішується шляхом оцінки її відповід-ності регламентованим нормативно-правовими документами вимогам з наступ-ним підтвердженням сертифікатом або декларацією відповідності.
Споживач схильний більше довіряти підтвердженню відповідності продук-ції третьою (незалежною) стороною. Таке підтвердження здійснюється органами з сертифікації шляхом оформлення сертифіката відповідності.

ДП "Харківстандартметрологія", починаючи з 1994 року, неодноразово ак-редитований в системі сертифікації УкрСЕПРО як:
- орган із сертифікації продукції та послуг (атестат акредитації № UA.4.007);
- орган із сертифікації систем якості (атестат акредитації № UA.5.003);
З 01 квітня 2005 р. ДП "Харківстандартметрологія" призначений та уповно-важений наказом Держспоживстандарту України від 01.04.05 р №77 органом з сертифікації на проведення робіт із сертифікації продукції та послуг в державній системі сертифікації УкрСЕПРО (свідоцтва № UA.P.007 та UA.PN.007)

Сфера діяльності органу з сертифікації.
Сертифікація продукції (послуг) в законодавчо регульованій сфері (обов'язкова сертифікація):
- підтвердження відповідності вимогам нормативних документів, визначе-них нормативно-правовими та законодавчими актами України;
- підтвердження відповідності вимогам нормативних документів, включе-них до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.

Сертифікація продукції (послуг) в законодавчо нерегульованій сфері (доб-ровільна сертифікація):
- підтвердження відповідності продукції (послуг) заявленим вимогам у порядку, визначеному договором між заявником (виробником, постачаль-ником) та органом із сертифікації.

Сертифікація систем управління якістю без галузевих обмежень.

Сертифікація систем управління навколишнім середовищем без галузевих обмежень.

Сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції НАССР.

Надання заявникам висновків щодо віднесення продукції до такої, що нале-жить до законодавчо регульованої сфери (підлягає обов'язковій сертифікації), чи законодавчо нерегульованої (не підлягає обов'язковій сертифікації).

3.1. Послуги з сертифікації продукції (послуг)

ДП "Харківстандартметрологія", як орган із сертифікації продукції та по-слуг в державній системі сертифікації УкрСЕПРО:
- є незалежним від розробника, виробника, постачальника та споживача, на підставі чого вважається "третьою" стороною;
- має багаторічний досвід сертифікації та технічну компетентність, що дає змогу проводити на високому рівні сертифікацію продукції та послуг;
- має власні випробувальні лабораторії для проведення випробувань про-дукції та укладені відповідні угоди з іншими компетентними лабораторія-ми.

В організаційну структуру органу з сертифікації входять підрозділи, які уповноважені на проведення вище зазначених робіт з сертифікації наступних груп однорідної продукції:

Законодавчо регульована сфера (обов'язкова сертифікація)
- електропобутове та аналогічне обладнання і комплектувальні вироби;
- світлотехнічна продукція і комплектувальні вироби до неї;
- ручні електромеханічні машини, переносні верстати та інструмент слюсарно-монтажний з ізольованими рукоятками;
- апаратура радіоелектронна побутова;
- засоби обчислювальної техніки;
- обладнання технологічне для харчової, м'ясо-молочної промисловості, підприємств торгівлі, громадського харчування та харчоблоків;
- медична техніка;
- іграшки;
- засоби мийні;
- трактори малогабаритні та мотоблоки;
- двигуни тракторів і сільськогосподарських машин;
- обладнання металообробне та деревообробне;
- зварювальне обладнання;
- машини електричні;
- велосипеди, коляски дитячі;
- засоби охоронного призначення;
- засоби зв'язку;
- посуд з чорних та кольорових металів, фарфору, фаянсу та скла;
- побутова апаратура, що працює на твердому, рідкому та газоподібному паливі;
- продукція протипожежного призначення;
- дорожні транспортні засоби, їх складові частини та приладдя;
- техніка сільськогосподарська;
- зварювальні матеріали;
- товари легкої промисловості;
- харчова продукція та продовольча сировина;
- нафтопродукти;
- будівельні матеріали, вироби та конструкції;
- труби та балони;
- готельні послуги та послуги харчування, що надаються суб'єктами тури-стичної діяльності;
- засоби індивідуального захисту працюючих;
- хімічні джерела струму;
- товари з паперу шкільні та канцелярські;
- вироби піротехнічні побутові.

Законодавчо нерегульована сфера (добровільна сертифікація)
- устаткування електричне та електронне
- вироби гумові, пластмасові, полімерні та із скла
- продукція металургійна та вироби металеві
- машини і обладнання та прилади оптичні
- фарби та лаки
- програмні засоби ЕОМ
- обладнання масажне та косметологічне
- обладнання гідравлічних, пневматичних та змащувальних систем
- парфумерно-косметична продукція, сировина для мийних, чистильних засобів та парфумерно-косметичної продукції та інше
- продукція агрохімічна та добрива
- послуги туристичні, хімчистки, пральні, перукарські, автотранспорту, з ремонту та технічного обслуговування ДТЗ, ЕПТ, сільгосптехніки, технічно складних побутових товарів

3.2. Послуги з сертифікації систем управління якістю, навколишнім середовищем та безпечністю харчових продуктів

Цілеспрямована державна політика у сфері підвищення конкурентноздат-ності вітчизняної продукції знайшла своє відображення в Указі президента Украї-ни "Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції" та в Концепції державної політики в сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг), затвердженої Кабінетом Міністрів України.
Першочерговими завданнями, передбаченими даними документами, є ви-значення стратегічних напрямів, методів і механізмів реалізації державної політи-ки в сфері якості.
Найважливішими з них є заходи щодо впровадження систем управління які-стю та систем управління навколишнім середовищем відповідно до міжнародних стандартів ІSO серії 9000, та ІSO серії 14000.
З метою виконання цих завдань Харківською облдержадміністрацією був розроблений та затверджений "План заходів по підвищенню якості продукції при її виробництві промисловими підприємствами області на 2004-2005 роки", який поруч з іншими діями, передбачає конкретні заходи щодо активізації впрова-дження систем управління якістю та систем управління навколишнім середови-щем на підприємствах Харківської області.
Державне підприємство "Харківстандартметрологія" одним з перших в Україні почав проводити роботу з сертифікації систем управління якістю та сис-тем управління навколишнім середовищем за міжнародними стандартами ІSO се-рії 9000 та 14000.
Метою участі в цій роботі було надання всебічної допомоги підприємствам і організаціям Харківської області в підвищенні якості і конкурентноздатності продукції і послуг наших підприємств.

Починаючи з 1999 року ДП "Харківстандартметрологія" було сертифікова-но на відповідність міжнародним стандартам ІSO серії 9000:
- всього вітчизняних підприємств - 115 (у т. ч. по Харківській області-74);
- закордонних підприємств - 16;
на відповідність міжнародним стандартам ІSO серії 14000:
- всього вітчизняних підприємств - 6;
- у тому числі по Харківській області - 2.

Кожне дев'яте підприємство в Україні сертифіковане ДП "Харківстандарт-метрологія". З огляду на те, що в Україні акредитовано понад 50 органів з серти-фікації систем управління якістю, це один із кращих показників у державі в ціло-му.
Динаміка впровадження систем управління якістю характеризується такими показниками: 1999 рік - 3: 2000 рік -5; 2001 рік -11; 2002 рік -17; 2003 рік - 20;
2004- 31; 9 міс.2005року - 41.

По галузям сертифікували систему якості підприємства:
- машинобудування і електротехнічна промисловість - 26
- інші види промислової продукції - 18
- легка і харчова промисловість - 12
- підприємства переробної галузі - 2
- проектні, науково дослідницькі організації - 7
- послуги - 9

Серед них:
- ЗАТ "Южкабель"
- ВАТ "Харківгаз"
- АТЗТ "Харківська бісквітна фабрика"
- АТ "Филип-Моріс Україна"
- ВАТ "Тяжпромэлектропроект"
- ОАО "Южгипрошахт"
- НПП "Хартрон-Энерго"
- ОАО "Березовські мінеральні води та ін.
Для СП "Амкрис - Эйч" Харківського Інституту Монокристалів одним з факторів довгострокової співпраці з американською формою "Дженерал електрик" стала наявність ефективної системи управління якістю.
Система управління якістю стала основним засобом Ізюмського заводу оф-тальмологічної лінзи для значного розширення експорту продукції в Російську Федерацію і успішної конкуренції з місцевими виробниками.
На виконання Указу Президента "Про посилення державного контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, забез-печення захисту життя і здоров'я громадян" ДП "Харківстандартметрологія" роз-робило план впровадження систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів на підприємствах-виробниках спирту та алкогольних напоїв по Харків-ській області. В 2005 році закінчені усі роботи по розробленню, впровадженню та сертифікації систем управління якістю, продовжуються роботи по впровадженню систем управління безпечністю харчових продуктів. Слід відмітити, що в жовтні 2005 року на Караванському спиртозаводі вже сертифікована система управління безпечністю харчових продуктів.
Значний потенціал мають підприємства харчової продукції, однак тільки одиниці підприємств цієї галузі впритул зайнялися розробкою і впровадженням систем управління якістю.
ДП "Харківстандартметрологія" зі своєї сторони, прикладає значних зусиль по пропаганді і наданню практичної допомоги підприємствам м. Харкова і Харківської області в питаннях підвищення якості товарів і послуг.

При активному сприянні Облдержадміністрації, організований і діє облас-ний консультативно-методичний центр із питань якості. Тільки в поточному році був проведений ряд семінарів для підприємств організацій з питань розробки і впровадження систем управління якістю. Проведено більш 60 консультацій, зроблена методична допомога підприємствам по практичному застосуванню стандартів ІSO серії 9000.
Rambler's Top100