Большая часть описаний продукции и компаний-производителей представлена на украинсокм языке
  • Заявник: Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
  • Адреса: вул. Артема, 44, м. Харків, 61002, Україна
  • Телефони: +38(057) 700-38-88, 716-41-68
  • Факс: +38(057) 700-39-14
  • Сайт: http://www.khntusg.com.ua
ДОСВІД НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ "ОБҐРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ АГРОТЕХНОЛОГІЙ" В РОЗРОБЦІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

В Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка накопичено суттєвий досвід розробки та впровадження технологічних карт та нормативів витрат на вирощування сільськогосподарських культур.
Так, починаючи з початку 80-х років минулого століття, науковцями університету за господарськими договорами розроблено технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур і нормативи витрат для конкретних умов багатьох господарств Харківської, Полтавської, Донецької, Чернігівської областей, використання яких забезпечило суттєве підвищення ефективності виробництва. Впровадження технологічних карт, а також рекомендацій по вдосконаленню виробничої структури і системи управління в колишньому радгоспі ім. Гагаріна Зміївського району Харківської області сприяло тому, що в 90-х роках, коли майже усі господарства району були збиткові, в цьому господарстві рівень рентабельності виробництва не був нижче 15 %. Зараз ТОВ "Агрофірма ім. Гагаріна" - одне з найкращих господарств області.

В 2000 - 2001 роках, на виконання Комплексної Програми розвитку сільського господарства Харківської області до 2010 року, університетом розроблено технологічні карти на вирощування двадцяти сільськогосподарських культур для умов області впроваджено їх у виробництво майже в усіх агроформуваннях області. За висновком Головного управління сільського господарства і продовольства, тільки за 2001-2004 роки це забезпечило економічний ефект понад 32 млн. грн. (акт впровадження від 05.02.2005 р.)
НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ НАУКОВЦЯМИ УНІВЕРСИТЕТУ РОЗРОБЛЕНО ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ ТА НОРМАТИВИ ВИТРАТ НА ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ, ТЕХНІЧНИХ, КОРОМОВИХ ТА ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР У 112 ВАРІАНТАХ З ВРАХУВАННЯМ УМОВ РІЗНОГО РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИКІВ.

ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ
Технології вирощування основних сільськогосподарських культур розроблено з урахуванням досвіду кращих сільськогосподарських підприємств, досягнень науки, сучасного стану техніко-технологічного забезпечення сільськогосподарського виробництва та прогнозованих позитивних зрушень в найближчій перспективі. Враховані вимоги ресурсозбереження та мінімального обробітку ґрунту, а також ґрунтозахисних технологій; науково обґрунтовані системи землеробства, які охоплюють такі важливі елементи: систему сівозмін; систему обробітку ґрунту, посіву, догляду за рослинами і збирання врожаю; систему добрив; систему насінництва; заходи по боротьбі з хворобами, шкідниками, бур'янами та ін.

Вибір кращих попередників для сільськогосподарських культур та їх урожайність ґрунтується на результатах дослідів лабораторії рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН та середньорічних показниках кращих сільськогосподарських підприємств за останні п'ять років.
Застосування хімічних засобів боротьби з хворобами, шкідниками та бур'янами обґрунтовано на основі наукових зональних розробок науково-дослідних установ для кожної культури окремо з урахуванням шкідливості та необхідності проведення заходів при протруюванні насіння і в період вегетації рослин згідно з нормами їх витрат на одиницю площі.
У технологічних картах визначені витрати при виробництві певного виду продукції за основними періодами робіт: основний обробіток ґрунту; передпосівний обробіток ґрунту та сівба; догляд за посівами; збирання врожаю.
Витрати обґрунтовані при прогнозованому рівні урожайності окремо для кожної культури і в розрізі окремих елементів витрат.
При виборі складу агрегатів для виконання технологічних операцій враховане наступне:
- трактори та сільськогосподарські машини передбачаються ті, що виробляються зараз, а також такі, що будуть надходити в сільськогосподарське виробництво в перспективі;
- для забезпечення вибору найдоцільнішого з економічної точки зору машинно-тракторного агрегату для виконання конкретної технологічної операції розглядається кілька альтернативних варіантів з урахуванням комплексу техніко-експлуатаційних та економічних показників, таких як: продуктивність агрегату, кількість обслуговуючого персоналу, витрати пального, балансова вартість трактора та сільськогосподарських машин в агрегаті, експлуатаційні витрати з розрахунку на одиницю роботи, питомі капіталовкладення, а також приведені витрати щодо кожного альтернативного варіанта.
Методи дослідження - оптимізаційно-аналітичні з використанням елементів моделювання на ПЕОМ, та узагальнення досвіду передових аграрних підприємств і науково-дослідних установ України і зарубіжжя.

ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ - ЦЕ:
- використання сидератів, що збільшує вміст гумусу в ґрунті, покращує його структуру, стимулює виробіток ґрунтового азоту і подавляє розвиток бур'янів;
- визначення норм внесення мінеральних добрив за виносом поживних речовин, запланованим врожаєм і вмістом поживних речовин в верхньому шарі ґрунту з ураху-
ванням коефіцієнтів їх використання. Розроблена система удобрення дозволяє забезпечити культуру елементами живлення в оптимальних нормах і співвідношенні;
- використання комбінова-них та широкозахватних агрегатів, що значно зменшує виробничі витрати
на вирощування культури завдяки поєднанню передпосівного обробітку ґрунту з висівом насіння, внесенням добрив і прикочуванням посівів;
- здійснення захисту рослин від шкідників, бур'янів та хвороб тільки при перевищенні порогу шкодочинності. При виконанні
цієї операції використовуються високопродуктивні,
широкозахватні агрегати, які дозволяють провести захист рослин протягом 2-3 годин;
- використання комбайнів з широкозахватними жатками дозволяє збирати врожай при вологості зерна 20-25 % в найкоротші агрономічні строки без зниження якості продукції;
- залишення пожнивних залишків на полі, що підвищує родючість ґрунту і зберігає ґрунтову вологу.
Запропонована технологія дозволяє отримувати запрограмовані урожаї з найменшими витратами, зберігати родючість ґрунту, зменшувати забур'яненість полів і переходити з часом на мінімальний та нульовий обробіток ґрунту.

ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО - ЦЕ:
- використання якісного передпосівного обробітку ґрунту в якому поєднується декілька робочих операцій - підрізування та розробка
поверхневого шару, подрібнення грудок, вирівнювання поверхні, внаслідок чого зменшується кількість пересувань техніки по полю, ущільнення ґрунту;
- використання комбінованих та широкозахватних агрегатів, що значно зменшує виробничі витрати на вирощування культури;
- використання системи удобрення, яка дозволяє забезпечити культуру елементами живлення в оптимальних нормах і співвідношенні поживних речовин та мікроелементів;
- проведення захисту рослин високопродуктивними, широкозахватними агрегатами, які дозволяють виконати операцію протягом 2-3 годин;
- залишення пожнивних залишків на полі, що підвищує родючість ґрунту, зберігає ґрунтову вологу і зменшує забур'яненість полів.
Запропонована технологія дозволяє отримувати запрограмовані урожаї з найменшими витратами, зберігати родючість ґрунту, зменшувати забур'яненість полів і переходити з часом на мінімальний та нульовий обробіток ґрунту.

ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ - ЦЕ:
- використання високоурожайних гібридів соняшнику з підвищеною олійністю;
- використання якісного передпосівного обробітку ґрунту в якому поєднується декілька робочих
операцій - підрізування та розробка поверхневого шару, подрібнення грудок, вирівнювання поверхні, внаслідок чого зменшується кількість пересувань техніки по полю, ущільнення ґрунту;
- використання комбінованих та широкозахватних агрегатів, що значно зменшує виробничі витрати на виро-
щування культури;
- використання системи удобрення, яка дозволяє забезпечити
культуру необхідними елементами живлення;
- проведення захисту рослин за допомогою високопродуктивних, широкозахватних агрегатів;
- залишення пожнивних залишків на полі, що покращує структуру та родючість ґрунту.
Запропонована технологія дозволяє досягати найвищої урожайності з найменшими витратами, поліпшувати структуру та родючість ґрунту.

ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ - ЦЕ:
- використання високоурожайних сортів цукрових буряків з підвищеною цукристістю;
- використання якісного передпосівного обробітку ґрунту;
- використання комбінованих та широкозахватних агрегатів, що значно зменшує виробничі витрати на вирощування культури;
- висівання насіння на кінцеву густоту;
- використання системи удобрення, яка дозволяє забезпечити культуру необхідними елементами живлення;
- проведення захисту рослин за допомогою високопродуктивних, широкозахватних агрегатів;
- зменшення затрат ручної праці;
- використання сучасних технологій збирання, які дозволяють запобігти втратам врожаю.
Запропонована технологія дозволяє досягати найвищої урожайності з найменшими витратами, виключає затрати ручної праці на доробці урожаю.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ
Авторський колектив, що працює над розробкою інноваційних агротехно-логій, з часу заснування у 2000-му році, очолює ректор університету МАЗОРЕНКО Дмитро Іванович, член-кореспондент Української академії аграрних наук, Заслужений працівник освіти України, академік Інженерної академії України, академік Міжнародної академії аграрної освіти, академік Міжнародної академії наук вищої школи.
До складу авторського колективу входять: МАЗНЄВ Григорій Євтійович, заступник керівника авторського колективу, декан факультету менеджменту ХНТУСГ, завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту ХНТУСГ, Заслужений працівник освіти України, професор, ТІЩЕНКО Леонід Миколайович, перший проректор ХНТУСГ, доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, академік Міжнародної академії аграрної освіти, академік Інженерної академії України; ГАВРИЛОВИЧ Надія Юхимівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри агрономії; КРАСНОРУЦЬКИЙ Олексій Олександрович, кандидат економічних наук, доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту; БОБЛОВСЬКИЙ Олександр Юрійович, доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту; АРТЕМЕНКО Олександра Олексіївна, ЗАЇКА Світлана Олександрівна, старші викладачі кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.
Rambler's Top100