Большая часть описаний продукции и компаний-производителей представлена на украинсокм языке
  • Заявник: Національний університет водного господарства та природокористування
  • Адреса: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, Україна
  • Телефони: +38(0362) 22-10-86, 22-63-99
  • Факс: +38(0362) 22-21-97
  • Сайт: http://www.nuwm.rv.ua
Пріоритетними напрямами і завданнями у розвитку наукової діяльності в університеті у 2006 році були такі:
- перетворення науково-дослідної роботи у реальну потужну продуктивну силу, орієнтовану на створення конкурентоспроможних технологій і техніки в галузях водного господарства, природокористування, гідротехнічного, промислового та цивільного будівництва, енергетики, комунального господарства, механізації будівництва;
- постійне нарощування та ефективне використання наукового потенціалу університету для завоювання передових позицій в Західному регіоні України в освіті, науці, підготовці кадрів для виробництва;
- забезпечення єдності змісту освіти і наукової діяльності, науки та виробництва;
- залучення студентської молоді до наукової творчості та науково-виробничої діяльності;
- підтримка існуючих наукових шкіл та формування нових, створення висококваліфікованих наукових колективів і забезпечення умов для їх розвитку;
- спрямування розвитку наукових досліджень у пріоритетні напрями науки і техніки, на створення новітніх технологій, техніки і матеріалів світового рівня, розвиток винахідницької діяльності;
- забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації через власні аспірантуру і докторантуру на основі залучення аспірантів й докторантів до виконання пріоритетних досліджень і розробок;
- розширення співпраці з установами НАН та АПН України, галузевими академіями; розвиток науково-технічного співробітництва з підприємствами різних форм власності, залучення інвестицій для розвитку науки та оновлення наукової матеріально-технічної бази;
- розвиток науково-виробничої діяльності для задоволення власних потреб університету та споживачів у наукоємній продукції та послугах на комерційних засадах;
- розширення та розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва з навчальними закладами, фірмами, підприємствами з метою спільної розробки та реалізації науково-технічної продукції;
- популяризація наукових досягнень науковців НУВГП шляхом організації конференцій, семінарів, виставок, активізації рекламно-видавничої діяльності;
- науковий супровід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (аналог Болонського процесу в Євросоюзі) і наближення всіх організаційних умов та вимог проведення наукових досліджень у ВНЗ до європейських вимог.

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ:
- водопостачання, водовідведення, охорона та раціональне використання водних ресурсів;
- гідромеліорація;
- гідротехнічне будівництво;
- машини та механізми для водогосподарського будівництва;
- менеджмент у галузях національної економіки;
- моніторинг навколишнього природного середовища;
- проблеми вищої школи;
- промислове і цивільне будівництво;
- ресурсо- та енергозбереження;
- техніка та обладнання для очищення природних та технологічних рідин;
- фундаментальні науки.

Станом на 2007 рік науковий потенціал університету складає:
- 12 наукових шкіл;
- 32 доктора наук;
- 319 кандидатів наук;
- 40 дійсних членів галузевих академій наук України і зарубіжних країн;
- 5 заслужених діячів науки і техніки України;
- 4 заслужених винахідника;
- власна аспірантура за 15 спеціальностями, докторантура за 3 спеціальностями;
- 2 спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за 4 спеціальностями одна з них - докторська;
- наявність 4 збірників наукових праць, фахових в технічних, сільськогосподарських та економічних наук.

Науково-педагогічні кадри та їх відтворення
1. Чисельність науково-педагогічних працівників
Всього:
2003 - 644 чол., з них докторів наук - 26, - кандидатів наук - 319
2004 - 657 чол., з них докторів наук - 28, - кандидатів наук - 316
2005 - 667 чол., з них докторів наук - 30, - кандидатів наук - 316
2006 - 713 чол., з них докторів наук - 32, - кандидатів наук - 319
2. Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконують НДДКР
Всього:
2003 - 615 чол., з них докторів наук - 26, - кандидатів наук - 313
2004 - 626 чол., з них докторів наук - 28, - кандидатів наук - 314
2005 - 663 чол., з них докторів наук - 30, - кандидатів наук - 316
2006 - 709 чол., з них докторів наук - 32, - кандидатів наук - 319
3. Кількість докторантів
2003 - 6
2004 - 6
2005 - 4
2006 - 4
4. Кількість аспірантів
2003 - 116, з них із відривом від виробництва - 87
2004 - 110, з них із відривом від виробництва - 84
2005 - 107, з них із відривом від виробництва - 77
2006 - 112, з них із відривом від виробництва - 77

НАУКОВІ ШКОЛИ
1. Розробка теоретичних і практичних основ раціонального використання земельних ресурсів України
Упродовж тридцяти років науковці школи, заснованої професором С.Вознюком, вивчають грунтовий покрив. Розроблено теоретичні засади і практичні заходи щодо окультурення, збереження і підвищення родючості конкретних грунтів засобами комплексних меліорацій
2. Створення нових, удосконалення існуючих гідромеліоративних систем, розробка теорії управління та їх надійності
Одна з найстаріших в університеті, сформована професором А.Янголем. Школа стала провідною в Україні і відомою у світі. Очолює її професор М.Лазарчук. Розроблено прогресивні конструкції осушувальних систем та їх елементів, методи оптимізації розрахунку та управління водним режимом.
3. Сільськогосподарське водопостачання та очистка води
Заснована понад 40 років тому відомим вченим В.Ільїним і продовжує розвиватися послідовниками, які значно розширили спектр наукових досліджень. Очолює наукову школу - професор д.т.н. Орлов В.О.
Основними напрямками діяльності школи є:
- удосконалення систем сільськогосподарського, комунального водопостачання, оборотних систем водопостачання промпідприємств;
- розробка та впровадження світової розробки кафедри - фільтрів з плаваючою пінополістирольною засипкою;
- вдосконалення систем подачі і розподілу води;
- розробка реагентних технологічних схем прояснення та знебарвлення води;
- розробка технологічних схем для знезалізненя води;
- розробка безреагентних схем прояснення та знебарвлення води на біопрояснювальних фільтрах;
- розробка технологічних схем очистки стічних вод населених пунктів та підприємств, в тому числі очистки стічних вод від іонів важких металів;
- розробка систем гідроавтоматики водоочисних фільтрів.
4. Бетонні і залізобетонні конструкції в умовах тривалих та повторних навантажень
Науковий керівник - професор Є.Бабич.
Науковці працюють над теоретичними обгрунтуваннями фізичних та математичних моделей роботи бетонних і залізобетонних елементів при дії тривалих та повторних навантажень з урахуванням дійсних діаграм деформування матеріалів та розробкою на їх основі методики розрахунку конструкцій
5. Низькоенергоємні екологічно чисті технології виготовлення будівельних матеріалів, виробів та конструкцій з використанням техногенної сировини та відходів промисловості
Науковий керівник - професор Л.Дворкін.
Провідні напрямки - проблеми ресурсозбереження в технології будівельних матеріалів з використанням промислових відходів та багатофакторного прогнозування бетонів і оптимального проектування їх складів.
Розроблено технології виготовлення нових будівельних матеріалів і виробів (теплоізоляційні вироби, стінове каміння, будівельні розчини, бетони з мінеральними наповнювачами та ін.).
6. Створення техногенно-екологічних енергозберігаючих технологій і засобів розробки грунтів
Основи для створення школи заклав професор Е.Сухарєв. Наукові традиції успішно розвиває професор С.Кравець.
Створено високопродуктивні, техногенно-екологічні, енергозберігаючі ярусні землерийні робочі органи дреноукладачів, машин для будівництва протиерозійних систем, кабелеукладачів.
Встановлено основні закономірності та визначено параметри робочих процесів ярусної розробки грунтів в умовах глибокого різання, розроблена методика розрахунку і проектування ярусних робочих органів.
7. Охорона і раціональне використання природних ресурсів
Науковий керівник - професор М.Клименко. За підготовку наукових кадрів нагороджений золотою медаллю М.Ломоносова.
Науковці досліджують проблеми змін в екосистемах під впливом антропогенних чинників. На підставі теоретичних та експериментальних досліджень розроблено методики, технології, рекомендації оцінки стану та поліпшення природних ресурсів Полісся.

Вчені університету плідно працюють над вирішенням багатьох проблем в межах галузевих програм, серед яких "Екологічне оздоровлення р.Дніпро та поліпшення якості питної води".

Науковці розробили основи теорії прогнозування властивостей будівельних матеріалів з використанням промислових відходів і оптимального проектування їх складів, які широко застосовуються у будівельній індустрії та будівництві.

Науковцями фізико-технологічної лабораторії водних систем, яку очолює доцент В.Кочмарський, розроблено теорію кристалізації карбонату кальцію з водних розчинів, досліджено можливі канали впливу магнітного поля на карбонатну стабільність водних систем та розроблено конструкції магнітних апаратів, які відомі у багатьох країнах світу. Винаходи захищені авторськими свідоцтвами і впроваджені на Рівненській, Хмельницькій АЕС, Зуєвській та Бурштинській ДРЕС, а також на електростанціях "Мосенерго", "Саратовенерго", "Ураленерго".

Науковці ВНЗ та Інституту ботаніки НАН України плідно працюють над оптимізацією природно-заповідного фонду Рівненської області, щороку проводять експедиції з вивчення існуючих природних заповідних об'єктів та створення нових. Міністерство екології та природних ресурсів призначило НУВГП науковим куратором Рівненського природного заповідника.

Надслучанський регіональний ландшафтний парк, створений науковцями університету та НАН України доцентом Ю.Грищенком та професором Т.Андрієнко, розкриває широкі перспективи для наукової роботи, проведення практик та екологічного виховання студентів.

За підсумками всеукраїнських конкурсу студентських наукових робіт та студентських олімпіад університет увійшов до десятки кращих ВНЗ серед 73 університетів технічного, будівельного та економічного профілів

В університеті проводяться тематичні Всеукраїнські науково-технічні конференції "Актуальні проблеми водного господарства", "Ресурсоекономні матеріали, конструкції та будівлі" та науково-методична конференція "Новітні технології навчання".

Суттєвий вклад у розвиток будівельної галузі внесли науковці кафедри інженерних конструкцій, які вперше в Україні розробили і видали державною мовою "Відомчі будівельні норми", введені в дію Держкомводгоспом України.

Обробіток грунтів робочими органами агрегатів, створених університетськими новаторами, підвищує врожайність посівів та зменшує енергомісткість процесів до 50 і більше відсотків без техногенно-екологічних змін навколишнього середовища.

Під керівництвом доцента В.Кованька розроблено основи біонічного синтезу підземнорухомих пристроїв, що допомогло отримати один із варіантів багатоступінчастих газорідинних штокпоршневих пристроїв. Разом з пересувними пуско-приймальними установками стали можливими старти в підземний простір, супроводження в ньому і прийом після виходу на денну поверхню.

Наукові впровадження доцентів В.Шадури та О.Ткачука поліпшили роботу діючих систем водопостачання населення міст Рівного, Львова, Ужгорода, Івано-Франківська.
Упродовж багатьох років керівник проблемної лабораторії електромагнітних методів очищення М.Яцков проводить дослідження магнітно-електричного розділення дисперсних систем.
На рахунку доцента О.Солодкого - досконалі водозабірні-очищувальні конструкції для зрошувальних систем Півдня України.
Доцент В.Кочмарський створив кінетичну теорію процесу розчинення та дегазації вуглекислоти у водних системах, відкрив явище аномальної іонізації вуглекислого газу при його розчиненні у воді.
Професор В.Слюсарчук плідно працює над теорією динамічних систем. Він автор 217 наукових праць з теорії стійкості динамічних ситем, оборотності функціональних операторів, диференціально-функціональних рівнянь та теорії числових рядів.
Розробки науково-дослідної лабораторії очистки стічних вод підприємств агропромислового комплексу, яку очолює доцент В.Ковальчук, впроваджено на очисних спорудах м'ясокомбінатів.
Отримано 1024 охоронних документів на винаходи, за останні десять років - 231 охоронний документ; 2 свідоцтва про відкриття.

Запатентовано та впроваджено у виробництво в Україні, Росії, Литві, Білорусі, Словаччині, Чехії, Франції та інших країнах:
- системи зрошення та осушення;
- системи водопідготовки, очищення природних і стічних вод, обробка води;
- конструкції елементів дренажних, зрошувальних систем, способи і пристрої захисту трубопроводів від гідравлічного удару, корозії, вібрації;
- матеріали для водогосподарського будівництва;
- техніка та обладнання для очищення сипучих речовин на основі фундаментальних методів.
Діють спецради із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Ректор Національного університету водного господарства та природокористування Василь Гурин підписав угоду про співпрацю з Виконавчим комітетом Рівненської міської ради.
Національний університет водного господарства та природокористування разом з Рівненською міською радою забезпечуватимуть виконання державних програм в галузі вищої освіти, сприятимуть реалізації місцевих та державних науково-технічних програм й програм місто-будування, залучатимуть підприємства та організації до вирішення проблем розвитку освіти та науки. Окрім того, проводити-муться різні заходи серед студентської молоді для виявлення таких, що мають здібності для роботи в органах місцевого самоврядування. Також сторони досягнули згоди щодо організації проходження практик студентами, стажування викладачів, сприяння працевлаштуванню та соціальному захисту випускників університету. Так, студенти зможуть попрактикуватися чи попрацювати волонтерами в органах місцевого самоврядування, а вчені - постажуватися у виконавчих органах міської влади.

Посадові особи органів місцевого самоврядування, в свою чергу, братимуть участь у навчально-виховному процесі університету. Зокрема, вони зможуть долучатися до роботи Державних іспитових комісій, видання підручників та навчальних посібників, монографій, читати лекції студентам. А ще - вносити свої пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців та відкриття нових спеціальностей у НУВГП для потреб міста.

Єдиний в Північно-Західному регіоні Держави "Технологічний парк "Машинобудівні технології - Полісся"
За підтримки Рівненської державної адміністрації, Інституту геотехніки Національної академії України під керівництвом ректора НУВГП, професора В.А.Гурина групою науковців університету, представниками органів місцевої влади розроблена стратегія форму-вання та діяльності технопарку - єдиної сучасної структури інноваційного спрямування в Північно-Західному регіоні України.
На основі розроблених робочою групою документів на базі Національного університету водно-го господарства та природокорис-тування Виконавчим комітетом Рівненської міської Ради зареєстровано (№ 814983 від 13.07.07) філію Дніпропетровського технопарку "Машинобудівні технології - Полісся".
В статутних документах Технопарку передбачено багатогранну його діяльність: це наукові, проектно-дослідницькі роботи, розробка та впровадження новітніх технологій, виробнича діяльність, вирішення проблем екологічного спрямування, інформаційно-аналітичні послуги, зовнішньоекономічна діяльність тощо.
Перед науковцями університету та регіону постають нові надзвичайної ваги задачі - розробка та обгрунтування актуальних для регіону і держави проектів, що матимуть інноваційний характер, а кінцевий продукт яких відповідав би запиту суспільства.
Rambler's Top100