Большая часть описаний продукции и компаний-производителей представлена на украинсокм языке
  • Заявник: Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція"
  • Адреса: бул. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, Україна
  • Телефони: +38(044) 285-08-97, 286-48-08
  • Факс: +38(044) 285-45-86, 285-63-88
  • Сайт: http://www.rekonstr.gov.ua
Наукові розробки з питань нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики, реконструкції, ремонту та утримання житлового фонду України

З проголошенням незалежності України змінився суспільно-політичний устрій у державі, почався поступовий перехід до ринкової економіки та сучасних світових норм і стандартів.
Відбулися кардинальні зміни і в житлово-комунальному господарстві, особливо, в ставленні до нього з одного боку держави, з іншого - громадян.
Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний Інститут "НДІпроектреконструкція" Мінжитлокомунгоспу України, як базова галузева організація з питань реалізації державної житлової політики, реконструкції та модернізації житлового фонду, здійснює практичну діяльність в напрямку створення законодавчої та нормативної бази в житлово-комунальній сфері.

Протягом останніх п'яти років формувалась нормативна та законодавча база у житловій сфері, що дало можливість вирішувати окремі проблеми діяльності суб'єктів господарювання у цій сфері. Створена законодавча база для функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, спорудження соціального житла, надання житлово-комунальних послуг та ряду інших важливих проблем житлової сфери.
В цей період за замовленням Мінбуду та Мінжитлокомунгоспу України розроблено більш як 60 законодавчих і нормативних актів, більшість з яких були втілені в життя і певним чином сприяли становленню житлово-комунального господарства як галузі економіки країни (додаток).

Особливий наголос слід зробити на двох останніх розробках, а саме:
1. Проект нової редакції Житлового кодексу України;
2. Проект Закону "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житла".

Проект нової редакції Житлового кодексу України має особливе значення і вплив не тільки на житлову сферу, але й на весь житлово-комунальний комплекс.
Чинний Житловий кодекс Української РСР не створює сучасного правового поля, оскільки застосовані в ньому правові норми не адаптовані до змін у нашому суспільстві. У Житловому кодексі Української РСР та чинному законодавстві України відсутні такі правові поняття, як соціальний рівень, соціальне житло, оренда житла, пільгові кредити на будівництво та придбання житла, орендна плата за житло, об'єднання забудовників, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, товариства власників житла, а також відсутні визначення кола громадян, що потребують соціального захисту чи мають право на пільгові кредити на будівництво або придбання житла, існують обмеження щодо розмірів житлових приміщень, які будуються громадянами за їх кошти.
Нова сучасна редакція Житлового кодексу України, що подана Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України, містить принципово нову структуру.
В ній зроблено наголос на посилення уваги до управління житловим фондом, його експлуатації та збереження, створення інституту управляючих компаній та управителів будинками.
Адже зараз уже приблизно 90% колишнього державного житлового фонду приватизовано і його подальшу долю варто визначити законодавчо. Саме тому в останню редакцію Житлового кодексу України включено Закон про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків з урахуванням усіх змін, що відбулися в житловому законодавстві останнім часом з моменту його прийняття в 2001 р.
Поки що збережено інститут розподілу житла і квартирних черг, хоча це і не властиво ринковій економіці. Але в перехідний період такі норми варто зберігати, щоби не допустити підвищення соціальної напруги у суспільстві.
Якщо соціальне житло буде надаватися в строкову оренду соціально незахищеним верствам населення, то інший житловий фонд може надаватися в найм громадянам на загальних підставах у порядку черги або вони можуть придбати житло з оплатою 50% вартості або одержати пільговий кредит на будівництво житла, але теж у порядку черги. Ці норми і положення мають місце в новій редакції Житлового кодексу України.
Приділено увагу в Кодексі створенню і діяльності житлово-будівельних, житлових кооперативів, молодіжних житлових комплексів.
У цю редакцію включені положення про відносини власності в багатоквартирному житловому будинку стосовно загального майна власників приміщень.
Прийняття Житлового кодексу України стане стартовою платформою реформування житлово-комунальних відносин у суспільстві, створення довіри між виробниками і споживачами послуг.

Основний стрижень Закону "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житла" - це реалізація інвестиційних проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житла і заміна його на сучасне першокласне житло.
До питання реконструкції залучаються інвестори-забудовники, що, звісно, будуть мати значну економічну вигоду і ряд пільгових преференцій у процесі реалізації проектів.
У Законі передбачені також вигідні умови відселення мешканців з будинків, що підуть під знос.
Це і надання житла в тому ж кварталі, де йде реконструкція в так званому "стартовому" будинку з можливо більшою площею квартир до 50% займаної в будинку, що зноситься, і компенсації за будівлі, що зносяться, якщо такі є у власника, у тому числі і за земельну ділянку і ряд інших привабливих моментів.
Цей Закон прийнятий і вже діє, і само по собі це велика допомога в справі реконструкції житла.

Потягом 2006 р. розроблено пакет нормативних документів до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" стосовно порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік та надання такого житла, порядку розрахунку плати за соціальне житло, мінімальних норм забезпечення житлом при наданні громадянам квартир із житлового фонду соціального призначення та ряд інших, які забезпечують практичну реалізацію положень Закону "Про житловий фонд соціального призначення" та регламентують порядок його використання.

Розробка і прийняття Закону України "Про благоустрій населених пунктів" започаткувала собою формування державної політики в сфері благоустрою і створення здорового оточуючого середовища для життєдіяльності людини.

Крім того, виконана значна кількість нормативних розробок з реконструкції та капітального ремонту житлових будинків, що стало вагомим підґрунтям у справі оновлення існуючого житлового фонду та низка досліджень економічного спрямування:

1. Факторний аналіз та підготовка пропозицій щодо внесення змін до Правил розрахунку двоставкових тарифів на теплову енергію і послуги з централізованого постачання гарячої води та централізованого опалення;
2. Методичні рекомендації для підприємств комунальної теплоенергетики по проведенню факторного аналізу собівартості теплової енергії та послуг централізованого теплопостачання;
3. Порядок запровадження диференційованої плати за житло, до складу якої включається поступово (з 2008 р.) плата за капітальний ремонт житлового будинку та Порядку накопичення та використання коштів на капітальний ремонт жилих будинків.

Окремо слід відмітити розробку Довідника "Енергозбереження у житловому фонді. Проблеми. Практика. Перспективи", в якому вперше привертається увага до проблеми збереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів в житлово-комунальному господарстві і на побутовому рівні.

Довідник призначений для спеціалістів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та організацій енергопостачання, будівельної та житлово-комунальної галузей, приватних та державних структур з управління житловим фондом, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, усіх громадян України.

З метою регламентації функціонування житлово-комунальної сфери в сучасних умовах розроблено Збірник, в якому відповідно до функціонального призначення систематизовано чинні законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність житлово-комунального господарства України на сучасному етапі.

Цей збірник призначений надавати практичну допомогу державним і місцевим органам влади, керівникам і працівникам житлово-комунального господарства щодо правового регулювання відносин між виробниками та споживачами житлово-комунальних послуг.
Матеріали зібрання будуть також корисними у сфері післядипломної підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів та керівних працівників житлово-комунальної галузі.

Загалом слід відмітити цілеспрямовану та послідовну роботу інституту "НДІпроектреконструкція" в напрямку створення надійної законодавчої та нормативної бази подальшого реформування житлово-комунального господарства його сталого безвідмовного функціонування.
Творчі плани інституту на наступні роки в напрямку вдосконалення законодавчої та нормативної бази житлово-комунального господарства передбачають зосередити увагу на активізації зусиль з енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства шляхом розробки енергоефективних рішень при реконструкції і тепловій модернізації житлових будинків, а також визначення економічної ефективності здійснення заходів з реконструкції застарілого житлового фонду в регіональному розрізі з послідуючою розробкою енергетичного паспорту житлового будинку.
Не залишаться без уваги і правові засади утримання, експлуатації та збереження житлового фонду усіх форм власності та функціонального призначення, формування відповідних економічних механізмів його реконструкції та модернізації.
Дані матеріали рекомендовано НТР інституту до участі в конкурсі "Кращий вітчизняний товар 2007 року" в номінації "Наука" (протокол від 12.07.07 №3).
Rambler's Top100