• Заявник: Відкрите акціонерне товариство "КРЕДОБАНК"
  • Адреса: вул. Сахарова, 78, м. Львів, 79026, Україна
  • Телефони: +38(032) 297-23-20
  • Факс: +38(032) 297-08-33, (0322) 297-08-37
  • Сайт: http://www.kredobank.com.ua
Керівник: Кубів Степан Іванович
Посада: Голова правління
Вид діяльності: Банківські послуги
ВАТ "КРЕДОБАНК" - це банк з найбiльшою польською iнвестицiєю та iнвестицiєю Європейського Банку Реконструкіції та Розвитку в банкiвську установу України. На сьогоднi у структурi акцiонерного капiталу ВАТ "КРЕДОБАНК" захiднi iнвестицiї складають 97.27%, український капiтал - 2.73%.

Структура статутного капiталу ВАТ "КРЕДОБАНК":
PKO Bank Polski S.A.(Варшава) 69.02%
ЄБРР 28.25%
Українськi акцiонери 2.73%

АКЦIОНЕРИ БАНКУ

PKO BP S.A. (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna)
PKO BP S.A. - найбільший польський банк за величиною активів. Є лідером на ринку банківських послуг фізичним особам, займає 33% ринку вкладів фізичних осіб, 37% ринку іпотечного кредитування, обслуговує понад 5,1 млн. рахунків фізичних осіб (36% загальної кількості). Також займає 25% ринку обслуговування малих та середніх підприємств (понад 420 тис. рахунків).
Має найрозгалуженішу серед польських банків мережу філій і відділень, яка нараховує близько 1 300 установ. В системі банку зайнято 36 тис. працівників.
PKO BP S.A. заснований у 1919 році як Поштова Ощадна Каса. У 2000 році був перетворений в акціонерне товариство. На даний час 51.51% акцій банку належить польській державі в особі Державного Казначейства.
На кінець 2004 року валюта балансу PKO BP S.A. склала 86,8 млрд. злотих, шо перевищує величину активів усіх комерційних банків України разом взятих. Капітал PKO BP S.A. склав 8 071 млн. злотих, показник платоспроможності - 16,67%.
Прибуток, отриманий PKO BP S.A. у 2004 році склав 1.5 млрд. злотих, що на 26,7% перевищує величину прибутку за аналогічний період минулого року. PKO BP S.A. є найбільш прибутковим банком у банківській системі Польщі.
Голова Правління PKO Bank Polski S.A. - Анджей Подсядло (р.н. 1950).

Європейський Банк Реконструкцiї i Розвитку
Створено у 1991 р. (штаб-квартира у м. Лондонi). Представляє собою мiжнародну
органiзацiю, в склад якої входять 61 членiв.
· Завдання: сприяти переходу до ринкової економiки, розвитку приватної iнiцiативи в
країнах Центральної та Схiдної Європи.
· Основними формами фiнансування ЄБРР є: кредити, вкладення в акцiонернi капiтали
(акцiї) i гарантiї.

Iноземнi iнвестицiї забезпечили стабiльнiсть розвитку ВАТ "КРЕДОБАНК", стали гарантiями захищеностi для клiєнтiв, вiдкрили доступ до фiнансових ресурсiв, досвiду i технологiй європейських банкiв та додатково змiцнили позицiї Банку на українському та свiтовому фiнансовому ринках.ВАТ "КРЕДОБАНК" активно розширює фiлiйну мережу, яка складається з19 фiлiй i 61 вiддiлень у 15 областях України та Автономнiй Республiцi Крим.

Сьогоднi ВАТ "КРЕДОБАНК" - це банк, що динамiчно розвивається, входячи у двадцятку кращих банкiв України. Основними напрямками розвитку ВАТ "КРЕДОБАНК" є: активнiсть операцiй по кредитуванню, обслуговуванню експортно-iмпортних операцiй, операцiй з цiнними паперами, рiст статутного капiталу, нарощування депозитних ресурсiв, впровадження нових технологiй i продуктiв.

Банк здобуває високi рейтинговi позицiї серед вiтчизняних банкiв. Згiдно з рейтингом Асоцiацiї Українських Банкiв ВАТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.07.2006 р.:
- за величиною активiв посiв 22 мiсце;
- за величиною сплаченого статуного капiталу ВАТ "КРЕДОБАНК" ввiйшов в двадцятку найбiльших банкiв України;
- за обсягом депозитiв фiзичних осiб Банк посідає 16 мiсце в цьому ж рейтингу.
- iнтенсивно зростає кредитно-iнвестицiйний портфель (при збереженнi якiсних показникiв заборгованостi), що дозволило зайняти 21 мiсце серед вiтчизняних банкiв.

ВАТ "КРЕДОБАНК" активно впроваджує європейськi стандарти якостi обслуговування клiєнтiв, новi банкiвськi технологiї, динамiчно реагує на ринкову кон'юнктуру, розширює спектр фiнансових послуг, виходить на новi географiчнi ринки, активно розбудовує фiлiйну мережу, налагоджує довгостроковi, взаємовигiднi дiловi вiдносини. Банк утвердив себе як стабiльна i прозора структура в очах захiдноєвропейських фiнансових кiл.

ВАТ "КРЕДОБАНК" здійснює банківські операції у відповідності із Законом України "Про банки і банківську діяльність" згідно ліцензії Національного банку Україна від 27 січня 2006 року № 43.
Rambler's Top100